Režim MŠ

alarm-1294909_960_720

NAŠE TŘÍDY

první třídě převážně vytváříme u dětí základní hygienické, společenské a pracovní návyky, adaptujeme děti na pobyt v MŠ a na její organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami a říkankami rozvíjíme základní komunikační dovednosti, zvýšená pozornost se věnuje správné výslovnosti dětí.

Ve druhé třídě již pracujeme cílevědomě na přípravě dětí na vstup do ZŠ. Dbáme na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjíme jeho osobnost, dbáme na komunikační a sociální dovednosti, Individuálně pracujeme s dětmi, které navštěvují MŠ posledním rokem a s dětmi s odkladem školní docházky a intenzivně je připravujeme je na vstup do ZŠ.

SPOLEČNÝ DENNÍ HARMONOGRAM

harmonogram aktivit od pondělí do pátku v čase 6:00 – 16:00 hodin

 6:00 – 8:45 Spontánní hra dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou (individuální i skupinové tvořivé a estetickovýchovné činnosti). Úklid hraček, ranní přivítání dne.
 8:45 – 9:45 Ranní cvičení, hygiena a přesnídávka. Dokončení ranního programu. Následují práce a aktivity řízené učitelkou.
 9:45 – 11:30 Společný úklid hraček a pomůcek, hygienaa pobyt venku. (Vycházky do přírody, herní činnost na hřišti atd.)
 11:30 – 14:30 Hygiena, oběd, odchod dětí, které jdou domů po obědě. Klidové činnosti a odpočinek, spánek na lůžku.
14:30 – 14:45 Hygiena a odpolední svačina.
 14:45 – 16:00 Spontánní tvořivé činnosti dětí, individuální práce s dětmi. Možnost pokračovat v započatých pracích dne. Postupný odchod dětí domů a uzavření MŠ.

Uspořádání dne v MŠ je závazné pouze pro čas stanovený na jídlo, pobyt venku a odpolední odpočinek. Ostatní činnosti se přizpůsobují zájmům dětí ve třídě a aktuálním vzdělávacím potřebám.

Spojování tříd je omezováno na nezbytnou míru – pokud při nemocnosti dětí nebo o vedlejších prázdninách klesne počet pod 20 dětí. Dále se třídy spojují při rozcházení dětí a to od 15.00 do 16.00 hod.

DALŠÍ INFORMACE

V MŠ máme pravidelný denní režim, který je však dostatečně flexibilní a umožňuje organizaci dětí během dne přizpůsobit aktuální situaci. Děti se scházejí od 6.00 do 8.00 hod. Činnosti vycházejí z týdenních témat, které můžeme flexibilně dle zájmů dětí či momentální aktuální situace změnit. Děti mají dostatek pohybové aktivity, denně jsou zařazovány pohybové chvilky – zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační). Motivujeme děti k přirozenému pohybu při pobytu venku v přírodě i na hřišti. Staráme se také o soukromí dětí – pokud mají potřebu, mohou se uchýlit do klidových koutků a neúčastnit se společných činností.

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. Zvýšená pozornost je věnována dětem s odkladem školní docházky, učitelky pracují podle vypracovaného individuálního plánu. Nabídka činností je volena tak, aby byla rovnoměrně využita práce individuální, skupinová i frontální. Veškeré aktivity mají podněcovat k vlastní aktivitě a experimentování, plně respektujeme individuální a věkové zvláštnosti dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Plánované činnosti a aktivity vycházejí z potřeb a zájmu dětí, při sestavování nabídky činností vycházíme z evaluace vlastní pedagogické práce, neustále máme na zřeteli dílčí cíle a úkoly.

Každodenní vzdělávací práci doplňujeme dalšími aktivitami – nadstandardní aktivity, návštěvy kulturních a společenských akcí, výlety, exkurze, společné akce s rodiči, veřejná vystoupení apod.