Povinné předškolní vzdělávání

UVOLŇOVÁNÍ A OMLUVÁNÍ DÍTĚTE PLNÍCÍHO POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU V MŠ OD ROKU 2017 DOSUD

Podmínky pro uvolňování dítěte z výchovně vzdělávacího procesu a omlouvání neúčasti dítěte ve výchovně vzdělávacím procesu MŠ s plněním povinné školní docházky, stanoví školní řád následovně:

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte – písemně, e-mailem nebo telefonicky.
 • K omlouvání dětí dochází prostřednictvím aplikace Twigsee
 • Při dlouhodobé absenci známé předem, MŠ vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné důvody, rodinné, ozdravné rekreace apod.).
 • Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit dítě na žádost jeho zákonného zástupce a jeho vyzvednutí v MŠ (popř. dle dohody o zastupování) zcela nebo z části dne.
 • V odůvodněných případech může MŠ požadovat potvrzení o zdravotním stavu od lékaře.
 • Za omluvitelnou absenci dítěte se považuje návštěva lékaře, nemoc a důležité rodinné nebo osobní důvody.
 • Nemůže-li se dítě dostavit do MŠ pro překážku předem známou, doba delší než tři dny, požádají s předstihem zákonní zástupci písemnou formou o jeho uvolnění z MŠ, vedoucí učitelku MŠ. Důvod uvolnění musí být na žádosti jasně uveden.
 • Žádosti MŠ vyhoví, pokud se jedná o uvolnění z vážných důvodů také písemnou formou.
 • V případě, že nepřítomnost dítěte nelze předem předvídat, oznámí důvod nepřítomnosti zákonný zástupce MŠ neprodleně. Pokud tak neučiní, absence se stává neomluvenou, což je považováno za závažné porušení školního řádu.
 • V případě, že neomluvená nepřítomnost dítěte přesáhne 100 hodin, vedoucí učitelka MŠ zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu.
 • POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017 DOSUD

V Těškovicích 27. 8. 2017                                                             Bc. Kateřina Parmová, vedoucí učitelka MŠ

aktualizováno 26. 8. 2019                                                            Bc. Kateřina Parmová, vedoucí učitelka MŠ