DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 1. 3. 2021

V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

 1. povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
 2. povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

EVIDOVÁNÍ ÚČASTI DĚTÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ

 • Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání.
 • Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne.
 • Děti omlouvejte e-mailem, poté budeme evidovat absenci a dokládat tím důvody neúčasti dítěte na vzdělávání.

Stravování

 • Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou v jídlonosičích.
 • Děti přihlaste na obědy 3. 3. 2021 emailem u vedoucí školní jídelny: jana.chmelova@zsteskovice.cz či telefonicky: 731 340 304 do 12 hodin. Pro přihlášené obědy si můžete přijít 4. 3. 2021.
 • Dětem připravte podepsané jídlonosiče (nejlépe dva na výměnu), které přineste do školní jídelny. Jídlo bude připravené na chodbě při vstupu do ŠJ od 12.00 – 12.30.

PRŮBĚH DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO FORMY

 • Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line aktivit
 • Off-line vzdělávání – pojmem off-line vzdělávání je označován takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. U dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia atd.).
 • V předškolním vzdělávání vzhledem k věku dětí není on-line vzdělávání prioritním způsobem, nýbrž má pouze doplňkovou funkci.
 • Při vypracovávání úkolů prosím dělejte fotografie dětí, záznamy a nahrávky. Poté nám je zašlete na email. Jde o zjištění, že děti spolupracují.  
 • Rovněž vás žádáme, abyste nám po námi zaslaném zadání dětem pro distanční výuku poskytli zpětnou vazbu (co se dětem povedlo, nepovedlo, zda je množství úkolů dostačující, připomínky, náměty, návrhy atd.)
 • V případě nejasností se neváhejte na nás obrátit.
 • Distanční vzdělávání by mělo být založeno zejména na komunikaci učitele a rodičů.
 • Děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami apod. Vhodné je založit portfolio, které každodenní vzdělávací aktivity dítěte dokládá.
 • Velmi důležité je, aby děti dostávaly k úkolům a aktivitám, které realizovaly a plnily, od učitele vždy nějakou zpětnou vazbu – proto vás žádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím e-mailové komunikace (katerina.parmova@zsteskovice.cz či telefonicky 737 904 815).

Shrnutí:

 1. omlouvání absence
 2. zasílání informací, jak se dítěti při plnění úkolů daří
 3. zasílání nahrávek, fotografií při plnění úkolů
 4. zpětná vazba mezi učitelem a rodičem

Děkujeme všem za spolupráci.

V Těškovicích 3. března 2021                                         

Bc. Kateřina Parmová, vedoucí učitelka mateřské školy

                              

03.03.2021