Sdělení zákonným zástupcům žáků základní školy

Vážení rodiče, sdělujeme vám, že od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. st. ZŠ pouze u žáků 1. a 2. ročníku, pro žáky  3. – 5. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Další informace:

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzdělávání distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeba žáka.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný pouze v důvodných případech za přijetí mimořádných opatření minimalizujících styk s žáky
  a zaměstnanci.
 • Hygienická opatření: žáci i zaměstnanci mají povinnost zvýšená hygienická opatření dodržovat, tj. při vstupu do budovy školy proběhne měření teploty zaměstnancům
  i žákům, nadále se bude provádět větrání tříd prostřednictvím vzduchotechniky, bude prováděna dezinfekce rukou, co 2 hod. provádí zaměstnanci dezinfekci všech lavic ve třídě
  a katedry. Zůstává zachována homogenita skupin.
 • Činnost klubů bude probíhat prezenčně pouze pro žáky 1. a 2. tř., pro žáky 3. a 4. tř.,
  5. třída distančně, viz rozvrhy.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti, TV – vycházky do přírody.
 • Činnost Atletického kroužku bude pokračovat až v době, kdy bude umožněno sportovním organizacím využívat vnitřní sportovní prostory.
 • Předmět Speciální pedagogická péče bude probíhat prezenčně  u žáků 1. a 2. roč., u žáků 3. a 4. roč. distančním způsobem.
 • Činnost ŠD: žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, při prezenční výuce dojde k dělení skupin na 1. a 2. tř. (beze změn), 3. a 4. třídu (ranní ŠD od 7:30, odpolední ŠD do 15:00) a to z důvodu zachování homogenity skupin. Žáci 5. tř. ŠD nenavštěvují.
 • Během dne budou zařazovány pobyty žáků na čerstvém vzduchu, i mimo TV, dle nařízení MŠMT.
 • Zařízení školního stravování je plně v provozu, výdej obědů a dodržování hygienických opatření (roušky) se uskuteční stejným způsobem, obědy jsou zajištěny pro žáky 1. a 2. tř., pro ostatní žáky je umožněn výdej obědů do jídlonosičů.
 • Doba vyzvedávání obědů je od 12:30. Zájemci o obědy z distančního vzdělávání, ať se hlásí písemnou formou na email vedoucí školní jídelny: jana.chmelova@zsteskovice.cz do pondělí 4. 1. 2021 do 7:00 hodin
 • Nepovinný předmět Náboženství bude probíhat v pátek od 14:00 – 14:45 pouze pro žáky 1. a 2. třídy prezenčním způsobem.
 • V případě dotazů se prosím obraťte na svou třídní učitelku nebo na ředitelku školy, rády vám dotazy zodpovíme. V případě dalších změn vás budeme neprodleně informovat.

Velmi děkujeme za spolupráci.

Za tým zaměstnanců ZŠ, Mgr. S. Jarošová

V Těškovicích 28. 12. 2020

29.12.2020