iPady ve výuce

Naše základní škola a mateřská škola pokračuje v dalším projektu z OP VVV Šablony II. Z těchto finančních prostředků jsme pro zkvalitnění vzdělávání do mateřské školy a základní školy pořídili pro naše žáky ZŠ 10 ks iPadů a pro děti MŠ také 10 ks iPadů. Všichni pedagogičtí pracovníci prošli mnoha školeními, aby své poznatky a vědomosti mohli dětem dále předávat.

Žáci používají iPady především ve výuce ICT a počítačovém kroužku. Své uplatnění však nacházejí i v ostatních předmětech. V matematice žáci procvičují učivo v aplikacích MathDuel, Kahoot, Geoboard, oblíbený je Matemág s prvky Hejného matematiky. V českém jazyce aplikace na iPadech pomáhají rozvíjet čtení, žáci skládají slova, věty, doplňují správná písmena. Notebooky v Pc učebně jsou využívány při výuce angličtiny k poslechu anglických textů a písní jak v běžných hodinách anglického jazyku, tak v kroužcích angličtiny, dále pak v počítačovém kroužku.

Výuka s iPady v MŠ vždy probíhá za přítomnosti pedagoga, pracujeme s různými výukovými aplikacemi, kdy se zaměřujeme na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Snažíme se u dětí rozšiřovat prostorovou orientaci, procvičujeme seřazování věcí pod sebe, na sebe, děti skládají puzzle, hrají pexeso ve dvojicích, vše formou vlastních prožitků. Výuka pomáhá také grafomotorice, rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí schopnost učení se a vnímání, procvičujeme zrakovou percepci, dějovou posloupnost aj.

Žákům a dětem se tyto výukové aktivity velice líbí a věříme, že využívání nových moderních vzdělávacích technologií již nyní pokládá našim dětem základy pro další jejich růst a vzdělávání.