Nominace kandidátů do školské rady z řad rodičů

Informace k volbám do školské rady z řad rodičů

Vážení rodiče, v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu jednoho člena Školské rady z řad rodičů na funkční období od 26. 1. 2019 do 26. 1. 2022. Oprávněné osoby, kterými jsou dle zákona 561/2004 Sb. všichni zákonní zástupci žáků, navrhují kandidáty na členství ve Školské radě.
Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem na formuláři.
Návrhy kandidátů mohou oprávněné osoby podávat do čtvrtku 10. 1. 2019 ředitelce školy  na připraveném formuláři, který obdrží žáci předem ve škole a předají doma rodičům k vyplnění.
Listina kandidátů bude zveřejněna od  11. 1. 2019 na webových stránkách školy a na informační tabuli základní školy před obecním úřadem. Tajná volba proběhne v úterý 15. 1. 2019 od 16:30 -17:00 v učebně 3. ročníku na multifunkčním hřišti.

V Těškovicích 4.1.2019

Mgr. Soňa Jarošová

04.01.2019