Úřední deska

NÁSTĚNKA

PRÁVNÍ FORMA

 • příspěvková organizace
 • IČO: 750 27 453
 • RED_IZO: 600 142 698
 • identifikátor datové schránky: cn2miei
 • nejsme plátci DPH

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

obec Těškovice
adresa: Obecní úřad Těškovice, Těškovice 170, 747 64
web: www.teskovice.cz
rozpočet organizace: 

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Soňa Jarošová jmenována do funkce 2.11.2015
Ředitelka je statutárním orgánem školy.
Zástupce ředitelky školy Bc. Kateřina Parmová

POČET TŘÍD

Mateřská škola  2 třídy
Základní škola   3 třídy
Školní družina   1 oddělení

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Všechny děti v MŠ jsou vzdělávány v programu, který je zaměřen na environmentální výchovu. Žáci v ZŠ se vzdělávají podle programu „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“.

KONCEPCE 

Koncepce organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

VEŘEJNÉ DOKUMENTY ŠKOLY viz sekce DOKUMENTY ŘÁDY ŠKOLY A SOUVISEJÍCÍ SMĚRNICE A DOKUMENTY Řád školy s přílohou Hodnocení žáků Provozní řád školy Řád školní družiny Řád školní jídelny Koncepce na školní rok Školní vzdělávací program Preventivní strategie – Minimální preventivní program Strategie výchovného poradenství PRAVOMOCI A PŮSOBNOST ŘEDITELKY ŠKOLY

je stanovena § 164 odst. 1 a 2, § 165 odst. 1 a 2 zákona 561/2004 Sb. Ředitelka školy řídí školu, zodpovídá za pedagogickou úroveň výchovně vzdělávacího procesu, který je realizován v souladu se zákonem a vzdělávacími programy, stará se o využívání svěřených finančních prostředků a rozhoduje o:

 • všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak
 • přijetí žáka k předškolnímu a základnímu vzdělávání
 • odkladu povinné školní docházky
 • dodatečném odložení povinné školní docházky
 • uvolnění žáka z vyučování ze zdravotních či jiných závažných důvodů.
 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytované školské služby
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec:                 Bc. Radek Kubíček, MBA

e-mailová adresa:      kubicek.dpo@2kconsulting.cz

telefonní číslo:            +420 585 155 100