Úřední deska

PRÁVNÍ FORMANÁSTĚNKA

 • příspěvková organizace
 • IČO: 750 27 453
 • RED_IZO: 600 142 698
 • nejsme plátci DPH

ZŘIZOVATEL ŠKOLY
obec Těškovice
adresa: Obecní úřad Těškovice, Těškovice 170, 747 64
web: www.teskovice.cz 

rozpočet organizace: Návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobý výhled návrhu rozpočtu na rok 2018 a 2019

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Soňa Jarošová
jmenována do funkce 2.11.2015
Ředitelka je statutárním orgánem školy.

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY
Bc. Kateřina Parmová

POČET TŘÍD

Mateřská škola  2 třídy

Základní škola   3 třídy

Školní družina   1 oddělení

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Všechny děti v MŠ jsou vzdělávány v programu, který je zaměřen na environmentální výchovu.

Žáci v ZŠ se vzdělávají podle programu „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“.

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

VEŘEJNÉ DOKUMENTY ŠKOLY
viz sekce DOKUMENTY

ŘÁDY ŠKOLY A SOUVISEJÍCÍ SMĚRNICE A DOKUMENTY
Řád školy s přílohou Hodnocení žáků
Provozní řád školy
Řád školní družiny
Řád školní jídelny
Koncepce na školní rok
Školní vzdělávací program
Preventivní strategie – Minimální preventivní program
Strategie výchovného poradenství

PRAVOMOCI A PŮSOBNOST ŘEDITELKY ŠKOLY

je stanovena § 164 odst. 1 a 2, § 165 odst. 1 a 2 zákona 561/2004 Sb. Ředitelka školy řídí školu, zodpovídá za pedagogickou úroveň výchovně vzdělávacího procesu, který je realizován v souladu se zákonem a vzdělávacími programy, stará se o využívání svěřených finančních prostředků a rozhoduje o:

 • všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak
 • přijetí žáka k předškolnímu a základnímu vzdělávání
 • odkladu povinné školní docházky
 • dodatečném odložení povinné školní docházky
 • uvolnění žáka z vyučování ze zdravotních či jiných závažných důvodů.
 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytované školské služby
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání