Informace k volbám do Školské rady

Vážení rodiče, v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu jednoho člena Školské rady z řad rodičů na funkční období od 14. 10. 2017 do 14. 10. 2020.Oprávněné osoby, kterými jsou dle zákona 561/2004 Sb. všichni zákonní zástupci žáků, navrhují kandidáty na členství ve Školské radě. 
Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem na formuláři.
Návrhy kandidátů mohou oprávněné osoby podávat  v pátek  20. 10. 2017 v době od 15.00 do 17.00 hod v sále KD v Těškovicích  na připraveném formuláři, který obdrží žáci předem ve škole a předají doma rodičům k vyplnění.
Listina kandidátů bude zveřejněna od  23. 10. 2017 na nástěnce školy a na webových stránkách školy.
Tajná volba proběhne v úterý 7. 11.2017 od 16 h do 17 h (v průběhu třídních schůzek) v tělocvičně budovy základní školy.

V Těškovicích 10. 10. 2017                                                                                                                                                         Mgr. Soňa Jarošová