Slovo ředitelky organizace

Milé děti, žáci, zaměstnanci a veřejnosti!

Končí nám školní rok 2016/17, který byl pro zaměstnance náročný, avšak pro děti a žáky velmi přínosný. Sběrem plastových víček jsme pomohli nemocným dvojčátkům Sofince a Alexovi, také jsme přispěli do Fondu Sidus na vybavení dětského zdr. zařízení FN v Olomouci, v rámci environmentální výchovy jsme adoptovali levharta cejlonského ze ZOO Ostrava, aj. Děti z mateřské školy i žáci ze základní školy absolvovali řadu vzdělávacích, kulturních i sportovních akcí, které jistě rozšířily jejich poznání, vědomosti a znalosti do dalšího života. Výrazně se do dění naší organizace začlenili zákonní zástupci, kteří se ve velkém počtu zúčastnili rodinných soutěží: v 1. pololetí „ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ STRAŠIDÝLKO“ a v 2. pololetí „O NEJKRÁSNĚJŠÍ PLAVIDLO“.  Na tomto místě dále děkuji Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Těškovice, který pro naše děti a žáky zajistil a organizoval mnoho akcí. V neposlední řadě také děkuji zřizovateli, Obecnímu úřadu v Těškovicích, za skvělou spolupráci a finanční podporu. Mé závěrečné poděkování za odvedenou práci, obětavost a naplnění cílů patří všem pedagogickým pracovníkům a správním zaměstnancům celé naší organizace.

Krásné prázdniny, plné sluníčka, dobrodružství a skvělých zážitků!

Na shledanou ve školním roce 2017/18.

V Těškovicích 30. 6. 2017                                                                                                                             Mgr. S. Jarošová